Zasady publikacji i korzystania z serwisu

Dziedzictwo Wielkiej Wojny > Zasady publikacji i korzystania z serwisu

Zasady publikacji i korzystania z serwisu

15 grudnia 2019 r.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właściciela na rzecz użytkowników serwisu.

Na potrzeby niniejszego regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

Serwis – internetowy dostępny pod adresem www.wielka-wojna.pl prowadzony przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług dostępnych w serwisie

Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który przeszedł wszystkie etapy rejestracji w serwisie oraz otrzymał wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wskazany adres e-mail oraz który może umieszczać własne komentarze po zalogowaniu się w serwisie przy pomocy wprowadzonego loginu i hasła

Autor -użytkownik przekazujący opracowanie na potrzeby publikacji w serwisie, na zasadach określonych w regulaminie

Właściciel – Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Białymstoku (15-420) przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1/117 wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254164, Regon 200072476, NIP 542-297-26-62, do którego należy serwis

Regulamin -Niniejszy regulamin korzystania z serwisu

Materiały – Wszelkie treści umieszczone w serwisie przez właściciela, w tym w szczególności artykuły, zdjęcia, grafiki

Materiały – Wszelkie treści umieszczone w serwisie przez właściciela, w tym w szczególności artykuły, zdjęcia, grafiki

1. Warunki świadczenia usług

1.Dostęp do usług świadczonych przez właściciela posiada każdy użytkownik serwisu, mający dostęp do publicznej sieci internet.

2.Dokonując jakiejkolwiek czynności w serwisie użytkownik zawiera z właścicielem umowę o świadczenie usług

Autorzy

1. Autor przekazuje właścicielowi serwisu opracowania własne związane z tematyką serwisu, będące efektem prowadzonych przez niego prac i badań naukowych, spełniające wymogi prac popularnonaukowych i naukowych, tj. opatrzone przypisami i bibliografią lub co najmniej bibliografią.

2. Autor przekazujący właścicielowi serwisu opracowanie wyraża tym samym zgodę na jego publikację w serwisie na zasadach uregulowanych licencją Creative Commons BY-NC-ND, tj. umożliwiającą użytkownikom serwisu kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem uznania autorstwa, tylko do użytku niekomercyjnego i bez utworów zależnych.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

3, Autor przekazujący właścicielowi opracowanie do opublikowania w serwisie składa oświadczenie, że utwór jest dziełem oryginalnym, nie narusza autorskich praw majątkowych oraz osobistych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie umożliwiającym publikację w serwisie.

4. Autor oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do publikowania materiałów obcych zawartym w swoim dziele, a w szczególności do zdjęć i filmów.

5. Jeżeli autor narusza w swoim utworze prawa osób trzecich, na skutek czego powstają wobec właściciela roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych, autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia na własny koszt.

6. Właściciel serwisu oświadcza, że dane osobowe autora w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel będą przetwarzane przez właściciela jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez właściciela przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z wymogami prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania dzieła w serwisie, a autorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Tylko do użytku niekomercyjnego

Uznania autorstwa

Bez utworów zależnych

Dowiedz się więcej na temat licencji:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Sugerowany schemat cytowania materiałów publikowanych w serwisie:

Autor (imię i nazwisko), tytuł opracowania, Dziedzictwo Wielkiej Wojny, data publikacji XXX, data dostępu XXX.

2. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów bez zgody właściciela i autora lub innej osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa, za które odpowiedzialność ponowi naruszający.

3. Użytkownik może udostępniać materiały znajdujące się w serwisie na portalach społecznościowych (np. Facebook) przy pomocy tzw. wtyczek dostępnych w serwisie.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez użytkowników oraz osoby trzecie naruszenia zasad korzystania z opracowań publikowanych w serwisie.

Zasady ogólne

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników zarejestrowanych.

3. Serwis Dziedzictwo Wielkiej Wojny zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści regulaminu.